Jesteś tu: strona główna / rekrutacja
rozmiar czcionki: A+ | A-
 


Rekrutacje

Katedra Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku w roku akademickim 2012/2013 prowadzi rekrutację na:
 • 3 letnie licencjackie studia pierwszego stopnia - stacjonarne na kierunkach: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne;
 • 3 letnie licencjackie studia pierwszego stopnia - niestacjonarne na kierunkach: ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne;
 • 2 semestralne licencjackie studia pierwszego stopnia "pomostowe", niestacjonarne: pielęgniarstwo.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów znajdującą się na naszych stronach internetowych: www.apsl.edu.pl oraz www.rekrutacja.apsl.edu.pl

Rekrutacja na studia w Akademii Pomorskiej w Słupsku jest przeprowadzana drogą internetową przy pomocy systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów – studia w języku polskim.

Wymagania rekrutacyjne dla kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, studia pierwszego stopnia:
 1. Podstawa przyjęcia na studia jest:
  • Rejestracja on-line i dostarczenie kompletu dokumentów w tym: kwestionariusza osobowego, wydrukowanego przez kandydata podczas ostatniego etapu logowania na stronie: https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/ oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości, kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, jedno aktualne zdjęcie w wersji elektroniczne, kolorowe w wymiarach 20x25mm w rozdzielczości 300dpi, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na kierunku "pielęgniarstwo", oraz braku przeciwwskazań do odbywania praktyk w placówkach służby zdrowia, jak również oryginału dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.
  • Konkurs świadectw dojrzałości, uwzględniający ocenę z egzaminu pisemnego z języka polskiego.
  • Podstawę przyjęcia na kierunek ratownictwo medyczne stanowią wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej i umiejętności pływackie, potwierdzone karta pływacką.
 2. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali "starą maturę" następuje na podstawie przeliczenia ocen na procenty z egzaminu pisemnego wg zasad określonych w §6 ust. 11 uchwały.
 3. Kandydaci przyjęci na I rok studiów przedstawiają aktualną książeczkę zdrowia, wystawioną przez lekarza przemysłowej służby zdrowia. Dokument powinien zawierać dane o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk w placówkach ochrony zdrowia.
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wymagania rekrutacyjne dla kierunku: PIELĘGNIARSTWO, studia pierwszego stopnia "pomostowe", niestacjonarne:
 1. Podstawą przyjęcia na studia jest:
  • Rejestracja on-line i dostarczenie kompletu dokumentów: w tym kwestionariusza osobowego, wydrukowanego przez kandydata podczas ostatniego etapu logowania na stronie: https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/ oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości, dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej, fotokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, jedno aktualne zdjęcie w wersji elektronicznej, kolorowe, w wymiarach 20x25mm, w rozdzielczości 300dpi, oraz oryginału dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.
  • Konkurs świadectw dojrzałości, uwzględniający średnią ocen z przedmiotów maturalnych oraz ocenę z przygotowania zawodowego na dyplomie. Kandydaci z "nową maturą" przyjmowani są w pierwszej kolejności.
  • Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu bez względu na rodzaj zawartej umowy (np. umowy o pracę, umowa cywilnoprawna, niekoniecznie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza). Nie jest wymagane posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i faktyczne jego wykonywanie.
  • W przypadku kandydata, który jest obywatelem państwa obcego niezbędnym wymogiem do jego udziału w studiach pomostowych w ramach Projektu jest to aby cudzoziemiec posiadał ważne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie RP oraz faktycznie wykonywał ten zawód na terenie RP.

Szczegóły w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia reguluje Uchwała NR R/0004/16/10 z dnia 26 maja 2010 roku Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku zamieszczona na stronie rekrutacji: www.rekrutacja.apsl.edu.pl.
strona główna


struktura


pracownicy


działalność naukowa


projekty unijne


konferencje


galeria


kontakt


linki
działalność studencka


rekrutacja


kierunki kształcenia


standardy kształcenia